Как се калкулират месечните разходи в ЕС?

Съгласно ЗУЕС са предвидени 2 вида такси:

  • Фонд „Ремонт“: Тази такса се събира спрямо процента от идеалните части, които притежава всеки собственик и това прави калкулирането ѝ много лесно.
    Нека да приемем, че г-н Иван Иванов е собственик на апартамент, който представлява 4.65% от идеалните части в сградата, а определената от Общото събрание месечна сума за събиране е 500 лв. Като се знае, че сбора на процентите е винаги 100 сметката изглежда така: 4.65 * 5 = 23.25 лв., т.е. ние взимаме идеалните части, които са равни на сумата, която г-н Иван Иванов би плащал, ако се събират сто лв. и я умножаваме по толкова, колкото стотици има в действително определената сума.
  • Текущи разходи: Прието е тази такса да се плаща спрямо броя постоянни обитатели на всеки самостоятелен обект и представлява сума от типа на 3, 4 или 5 лв./човек. Тук сметките са две, но са също толкова лесни, колкото и предната.
    Първо трябва да определим каква сума е нужно да се събира. За целта трябва да се пресметнат или средните месечни разходи за година назад или да се установят най-високите месечни разходи през изминалата година. Ако се е появил нов текущ разход (решено е да се наеме професионален домоуправител/градинар/портиер/охрана или нещо друго) след като се калкулира сумата е нужно да се добави и сумата за новия текущ разход. С други думи сметката би изглеждала така: ток + вода + парно + поддръжка на асансьор + заплата на хигиенист + разходи за консумативи =  месечни разходи. Това е нужно да се направи за всеки от последните 12 месеца. За да се установи средната месечна сума е нужно да се съберат 12-те резултата и да се разделят на 12 или просто да се намери кой месец е бил с най-високи текущи разходи. Не на последно място препоръчваме получената сума да се закръгли нагоре (в никакъв случай надолу), а парите, които остават в повече винаги може да се прибавят с решение на ОС към сумите събирани във фонд „Ремонт“.
    Втората сметка е още по-лесна. Взимаме сумата, която сме получили от първата сметка и я разделяме на броя обитатели като това дава сумата, която се заплаща за всеки постоянен обитател. Не на последно място препоръчваме сумата от предната сметка да се закръглява нагоре, за да е по-удобна (примерно 4.50 лв./обитател вместо 4.24 лв.).
Коментари