Политика на поверителност

Въведение

„Профешънъл сървиз” ЕООД (Администратор/ът/а) полага всички възможни усилия да защити личните Ви данни в най-висока степен. Вашата сигурност и неприкосновеността на личния Ви живот са от изключително значение за нас.

За нас е основен приоритет в настоящата Декларация за поверителност да обясним по ясен и разбираем начин защо и как обработваме Вашата лична информация и най-вече – как я защитаваме.

Тази Декларация за поверителност се прилага за цялостната дейност на Администратора. Има отношение и към личните данни, обработвани на интернет страницата www.homecare-bg.com и Клиентския портал, свързан със същата, със собствен интернет адрес www.proserv.bg.

Информация за Профешънъл сървиз ЕООД

„Профешънъл сървиз” ЕООД е българско дружество, вписано в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК: 203471194, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Хан Крум №5.

Телефона за връзка с нас са 0897 284 581.

Можете да ни изпратите електронна поща на e-mail: homecare@homecare-bg.com

Използвани термини

В настоящата декларация използваме термини, въведени от законодателството в сферата на защитата на личните данни. Те имат същото значение като в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (Регламент/а).

Ще се опитаме накратко да обясним смисъла на основните използвани термини:

 • Лични данни – всяка информация, чрез която се идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано.
 • Обработване (на лични данни) – Всяко действие, извършвано с лични данни – например  събиране, записване, употреба, подреждане, унищожаване и др.
 • Администратор – Лице, което определя целите и средствата за обработване на лични данни.
 • Обработващ лични данни – Лице, което обработва лични данни от името на администратор.
 • Надзорен орган – независим публичен орган, отговорен за прилагането на законодателството за защита на личните данни. В България това е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

 

Принципи

Ние обработваме личните Ви данни, спазвайки приложимото законодателство – законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.

За всички лични данни, които обработваме, е налице причина.

Събираме минимално количество лични данни, ограничени единствено до целите, за които са необходими. Съхраняваме ги в необходимите срокове, като ги унищожаваме конфиденциално.

Данните са точни и актуални, като се предприемат всички мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране при необходимост.

Прилагаме процедури за сигурност, които съдържат подходящи административни, технически и организационни мерки, гарантиращи сигурността и поверителността на всички лични данни както следва, чрез предпазване на помещения, оборудване и системен софтуер.

Персоналът, който има достъп до личните данни, е преминал встъпителни и ще преминава регулярни обучения по обработване и защита на личните данни, съобразени с конкретните дейности по обработване и конкретните рискове, свързани с обработването на личните данни. Всяко лице, което има достъп до лични данни, е поело ангажимент за поверителност или е задължено по закон да спазва поверителност.

Предоставяме Ви информация за Вашите права, които имате във връзка с обработването на личните Ви данни.

В състояние сме да Ви докажем спазването на гореописаните основни принципи на нашата работа с лични данни.

Обработвани лични данни

В зависимост от извършвана дейност обработваме част или всички от описаните категории лични данни:

 • Данни за физически лица – собствено име, бащино име, фамилно име;
 • Данни за юридически лица – представляващ/и дружество;
 • Данни, касаещи сгради (етажна собственост) – упълномощено/и лице, лице/а, сключило/и договор с Профешънъл сървиз ЕООД;
 • Данни за имот – адрес на имот;
 • Данни при извършени плащания;
 • Данни за контакт: телефонен номер, е-mail адрес;
 • Данни за сигурност и/или подобряване на качеството на обслужването – видеозаписи на образ, записи на телефонни разговори – на глас;
 • Данни при посещение на интернет сайт/ове – IP адрес.

Събиране на лични данни

Събираме лични данни директно от Вас:

 • когато се обръщате към нас за извършване на дейност, която е предвидена законодателно и/или по договорен път;
 • когато подавате искане, жалба, възражение и/или други документи директно при нас;
 • когато се регистрирате/използвате горепосочения/те интернет сайт/ове.

Събираме лични данни от трети лица:

 • когато съседи ни предоставят данни за имот, вкл. по повод на подадени пред тях искане, жалба, възражение и/или други документи;
 • когато държавен орган извършва проверка, вкл. при получаване на искане за предоставяне на данни.

Цели и правно основание за обработване

При обслужване на клиенти обработването на Вашите лични данни може да бъде необходимо за законосъобразното и правилно сключване/изпълнение на договори, които Ви обвързват. На посоченото основание можем да обработваме всички данни, посочени по-горе, с изключение на данни за сигурност и/или подобряване на качеството на обслужването и данни при посещение на интернет сайт/ове.

При обслужване на клиенти обработването на Вашите лични данни може да бъде необходимо за спазването на законови задължения. В тази връзка разпоредбите на Закона за управление на Етажна собственост, Закона за собствеността, както и наредбите на съответната община са задължителни за прилагане от дружеството.

В определени случаи сме длъжни да предоставим лични данни на държавни органи в Република България. Това извършваме за спазване на законово задължение.

Данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват от Профешънъл сървиз ЕООД да съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане.

При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребителите, се съхраняват от Профешънъл сървиз ЕООД за срокове, предвидени в съответните закони.

На посоченото основание можем да обработваме всички данни, посочени по-горе.

При регистриране/използване на горепосочения/те сайт/ове обработваме Вашите лични данни, тъй като използването им представлява изрично съгласие, дадено за изрично посочени цели, които могат да бъдат следните:

 • За използване на Клиентски портал,
 • За изпращане на запитване чрез Контактна форма,
 • За получаване по електронна поща на справки, оферти и други документи.

На посоченото основание можем да обработваме всички данни, посочени по-горе, с изключение на данни за сигурност и/или подобряване на качеството на обслужването.

Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, като изпратите електронна поща на homecare@homecare-bg.com или използвате някой от другите начини за комуникация посочени в настоящата Декларация за поверителност. Оттеглянето на съгласието Ви няма да се отрази върху извършването на услугата, но Администратора няма да има правно основание да продължи да обработва личните Ви данни за някоя от целите, посочени в настоящата точка.

В определени случаи се налага да обработваме Вашите лични данни за целите на легитимните интереси на Профешънъл сървиз ЕООД.

Категории получатели на лични данни

Личните Ви данни, посочени по-горе, могат да бъдат предоставени на обработващи лични данни, които извършват дейности от името на Профешънъл сървиз ЕООД. Това може да се случи само след изричното даване на съгласие. Профешънъл сървиз ЕООД извършва внимателна проверка на обработващите лични данни, както и ангажира тяхната отговорност при извършване на дейности. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Профешънъл сървиз ЕООД.

Профешънъл сървиз ЕООД предприема необходимите мерки, за да гарантира, че обработващите спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и дадените инструкции, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите данни.

Обработващите лични данни от името на Профешънъл сървиз ЕООД могат да бъдат включително:

 • Изпълнители на услуги по ремонт, монтаж и настройване на уреди и инсталации в Етажната собственост;
 • Лица, които предоставят на Профешънъл сървиз ЕООД услуги;
 • Лица, които предоставят пиар услуги на Профешънъл сървиз ЕООД;
 • Доставчици на куриерски услуги;
 • Доставчици на IT услуги, вкл. услуги по съхранение на бази данни;
 • Оператори за управление, съхранение и унищожаване на архивни стопанства;
 • Кредитни институции;
 • Адвокатски дружества.

В заключение посочваме, че в случай на преобразуване на Профешънъл сървиз ЕООД е възможно Вашите лични данни да бъдат предоставени на съответния правоприемник.

Обработване на лични данни извън територията на Република България

Профешънъл сървиз ЕООД обработва Вашите лични данни само на територията на Европейския съюз и Европейската икономическа зона.

Съхранение на лични данни

Профешънъл сървиз ЕООД съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност, или за да бъдат спазени законодателни изисквания.

Съобразяваме се с предвидени срокове, вкл. по отношение на давността.

При наличие на висящо съдебно производство или при наличие на постъпили искане, жалба, възражение и/или други документи, както и ако сте упражнили определени Ваши права, е възможно за нас да възникне задължение и/или необходимост да съхраним за по-дълъг срок Вашите лични данни.

Както бе посочено по-горе, Профешънъл сървиз ЕООД съхранява точни и актуални данни – в тази връзка същите се актуализират и при необходимост се коригират.

Профешънъл сървиз ЕООД не съхранява данни, които не са необходими за постигане на целите, описани в настоящата Декларация за поверителност.

Унищожаването на лични данни се извършва по строго определен ред, включително чрез използване на технически средства – шредер/и. При необходимост се използват обработващи лични данни – Оператори за управление, съхранение и унищожаване на архивни стопанства.

Технически и организационни мерки

След извършване на оценка на подходящото ниво на сигурност с оглед на рисковете, свързани с обработването, в Профешънъл сървиз ЕООД сме въвели подходящи технически и организационни мерки, спазващи изцяло изискванията на приложимото законодателство.

Същите гарантират, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването. Гарантират се:

 •  постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
 • способност за своевременно възстановяване на наличността и достъп до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
 • редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед гарантиране на сигурността на обработването.

Въведените технически и организационни мерки осъществят следните аспекти на защита – физическа, персонална, документална и информационна. Използват се криптиране и псевдонимизация, доколкото са приложими.

Вашите права

Съгласно законодателството в сферата на защитата на личните данни Вие имате широк набор от права по отношение на обработването на лични данни от Администратор.

Длъжни сме да Ви уведомим, че възможност да упражняват права имат лица, които могат да бъдат идентифицирани от Профешънъл сървиз ЕООД. В тази връзка е възможно да бъде поискана допълнителна информация за Вашата самоличност.

При наличие на искане от Ваша страна сме задължени да предприемем действия по същото в 1-месечен срок, като при необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Профешънъл сървиз ЕООД ще Ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като ще посочим и причините за забавянето.

Ако Профешънъл сървиз ЕООД не предприеме действия по Ваше искане, ще ви уведомим без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

В заключение посочваме, че упражняването на Вашите права е напълно безплатно. Ние не можем да Ви откажем да предприемем действия по Вашето искане, нито да изискаме от Вас такса, доколкото Вашите искания не са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост.

Право на информация и достъп

Вие имате право:

 • на информация за обработването на лични данни от Профешънъл сървиз ЕООД – включително видове обработвани лични данни, цели, получатели, съхраняване, мерки за защита на същите, права, вкл. на жалба,  и т.н. Именно тази информация е включена в настоящата Декларация за поверителност;
 • да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, както и да получите достъп до тях и информация за тях.

Право на коригиране

В случай че личните данни, които се обработват от Администратор, са неточни или неактуални, Вие имате право да изискате от същия да ги коригира.

Право на изтриване

В определени случаи може да изискате от Администратор да изтрие свързаните с Вас лични данни. Законодателството е предвидило изрични случаи, при които това е допустимо:

 • личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били обработвани;
 • оттеглили сте своето съгласие, в случай, че обработването се основава на такова и няма друго правно основание за обработването;
 • възразили сте срещу обработване, основаващо се на легитимните интереси на Профешънъл сървиз ЕООД, и не са налице основания за обработване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на потребителя, или обработването на данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • личните данни са били обработвани от Администратор незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение на Администратор.

Ако личните Ви данни са необходими на Профешънъл сървиз ЕООД за изпълнение на правно задължение, което изисква обработване, и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, то правото на изтриване, така както е посочено в настоящия раздел, не се прилага.

Право на ограничаване на обработването

Може да поискате от Администратор да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните условия:

 • оспорвате точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете същите да бъдат изтрити;
 • Администраторът не се нуждае повече от Вашите лични данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • ако сте възразили срещу обработване, основаващо се на легитимните интереси на Администратора, по време на проверката.

Право на преносимост

Когато Вие сте предоставили Ваши лични данни на Администратора, имате право да ги получите в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, като имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор. Можете да поискате пряко прехвърляне, ако това е техническо осъществимо.

Случаите, когато правото по настоящата точка е възможно са следните:

 • когато обработването се осъществява на основание дадено съгласие от Ваша страна или изпълнение на договорно задължение на Администратора;
 • когато обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение

Имате право на възражение срещу обработване, основаващо се на легитимните интереси на Администратор.

Право на жалба

Имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред друг надзорен орган на територията на Европейския съюз.

Обръщаме Ви внимание, че част от посочените в настоящия раздел правила ще бъдат приложими от 25.05.2018 г., като посочването им към настоящия момент в Декларацията има за цел да бъдете информирани за Вашите права.

Актуализиране на Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност е актуална към 25.05.2018 г.

Същата може да бъде изменяна поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Профешънъл сървиз ЕООД, на клиенти, на компетентни органи, както и по други причини.

Молим Ви периодично да проверявате настоящата Декларация, за да се запознавате с най-актуалната ѝ версия.

25.05.2018 г.