Физическо лице

Homecare-bg.com уведомява всичките си бъдещи клиенти, че извършва дейноста „Професионален домоуправител“ като Физическо лице, съгласно ЗУЕС, чл. 19 (8) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 50 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния […]