Условия за ползване

Приложимо законодателство


Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България.За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
„Профешънъл сървиз“ ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите условия периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.


 Условия и информация , съгласно Закона за електронна търговия


Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от „Профешънъл сървиз“ ЕООД, чрез сайта homecare-bg.com, до всеки потребител на същия, като част от системата за продажба на стоки и услуги. Договорът за продажба от разстояние между „Профешънъл сървиз“ ЕООД и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на „Профешънъл сървиз“ ЕООД.


 Анулиране на поръчка


Поръчката може да бъде анулирана от „Профешънъл сървиз“ ЕООД при наличие на основателни причини – стоката е с изчерпана наличност, предложения срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента.


 Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

– при закупуване на стока от категория „Ваучер“:

Клиентът дава изричното си и предварително съгласие, че се отказва от правото си на отказ от договор в съответствие с чл. 57, ал. 13 от ЗЗП.

– при закупуване на продукти от всички останали категории в електронния магазин с изключение на категория „Ваучери“:


На основание чл.55, ал.1 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в четиринадесет дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
1. Потребителят предварително писмено да информира „Профешънъл сървиз“ ЕООД на следния имейл адрес: homecare@homecare-bg.com, че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:
– къде и как ще върне стоката;
– банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице, с писмено пълномощно с нотариална заверка, по посочения в предходната точка ред.
3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените от „Профешънъл сървиз“ ЕООД защитни стикери. Клиентът се задължава да върне стоката заедно с нейната гаранционна карта.
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на „Профешънъл сървиз“ ЕООД, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя.
5. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, „Профешънъл сървиз“ ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от десет работни дни от връщането на стоката.


Защита на личната информация


Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите и съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Профешънъл сървиз“ ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока или услуга, маркетингови и рекламни цели и анализи на „Профешънъл сървиз“ ЕООД, участие в игри, промоции и томболи, организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.
За повече информация, моля, погледнете тук.

 


Гаранция


Всяка една от предлаганите в електронния магазин физически стоки притежава писмена гаранция, в която са посочени гаранционния срок, гаранционните условия и гаранционния сервиз в Република България и/или ЕС. „Профешънъл сървиз“ ЕООД си запазва правото в отделни случаи или за различни типове изделия да избира мястото на ремонт на изделията. Гаранцията е поименна.


 Рекламации


При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазини стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
При ремонт срока за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на стоката. За непотърсени от ремонт стоки в срок от един месец от уведомяване на клиента „Профешънъл сървиз“ ЕООД не носи отговорност за съхраняването им.

 


Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена:


Липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи, а именно: несъвпадение или липса на сериен номер на стоката. Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на стоката, всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя, свързване с неодобрени от производителя устройства.
В случай на рекламация при която по желание (настояване) от страна на клиента се налага издаване на сервизно становище от втори сервиз, разходите за транспортиране на стоката и издаването на становище или протокол от този сервиз са за сметка на потребителя (клиента).


Цени


Всички предоставени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. „Профешънъл сървиз“ ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време, съобразно факторите, които оказват влияние върху тяхното формиране. Представените в сайта цени на стоките са крайни без цената за доставката, която е посочена отделно.


Настоящите Общи условия са приети на 24.5.2018 г. и влизат в сила от 25.5.2018 г.